Algemene verkoopvoorwaarden Deponti B.V.


Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Deponti B.V. of één van de daaraan gelieerde rechtspersonen en overige juridische entiteiten, hierna: Deponti en u, de klant.
 2. Uw voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 - Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van Deponti zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen.
 2. Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u van Deponti een schriftelijke bevestiging. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Deponti. De artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten met partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 3 - Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Deponti levert iedere prestatie zoals schriftelijk is overeengekomen en mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. Deponti mag bestelde zaken in gedeelten leveren.
 3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. Indien Deponti niet levert binnen de afgesproken termijn, moet u Deponti schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 30 dagen geven om alsnog na te komen. Deponti kan pas in verzuim komen te verkeren na ommekomst van voornoemde termijn.
 4. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de levering. U moet de producten afnemen op het moment dat Deponti aangeeft dat deze opgehaald kunnen worden of deze bij u worden bezorgd. Indien u de producten – na sommatie tot afname – na acht dagen nog steeds niet opgehaald heeft, dan mag Deponti de producten aan een ander verkopen of voor uw risico opslaan. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en de behandelingskosten, aan Deponti verschuldigd. Deponti mag in dit geval de overeenkomst ontbinden.


Artikel 4 - Wat zijn uw verplichtingen indien sprake is van een gebrek?

 1. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren.
 2. Bezwaren, gebreken of defecten met betrekking tot (niet direct zichtbare) gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan Deponti worden gemeld. Onder onmiddellijk wordt verstaan uiterlijk binnen twee kalenderdagen, nadat u ze heeft ontdekt (of had kunnen ontdekken). Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Deponti conform de overeenkomst heeft geleverd.
 3. Schade aan producten veroorzaakt door vernieling of beschadiging van de verpakking komt voor uw rekening en risico.
 4. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. Ook blijft u in dat geval gehouden om eventuele andere bestelde zaken af te nemen en te betalen.
 5. Indien blijkt dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die Deponti hierdoor heeft gemaakt volledig voor uw rekening.


Artikel 5 - Hoe betaalt u voor de producten van Deponti? 

 1. Alle kosten uit de overeenkomst zijn exclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland en gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
 2. U dient binnen per direct of in de overeenkomst opgenomen termijn te betalen, op een door Deponti aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Via de webshop heeft u de mogelijkheid de betaling te voldoen via iDeal, Bankcontant of andere betalingsmogelijkheden. Op het moment dat u hiervoor kiest wordt u doorverwezen naar de website van deze derde. Na het voldoen van de betaling ontvang u de betalingsbevestiging en de factuur op het door u opgegeven e-mailadres.
 4. Wanneer Deponti in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, verkeert u direct in verzuim en bent u na de vervaldag van de factuur rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente, met een minimum van twee procent per maand. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Deponti betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 6. U mag eventuele vorderingen op Deponti, uit welke hoofde dan ook, niet verrekenen met openstaande facturen.
 7. Deponti heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings)verplichtingen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden.
 8. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Deponti laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.


Artikel 6 - Wanneer mag Deponti de overeenkomst opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden? 

 1. In aanvulling op de wettelijke mogelijkheden tot opschorting en (gedeeltelijke) ontbinding, mag Deponti de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, (gedeeltelijk) ontbinden wanneer:
  1.  u weigert betalingszekerheid te stellen;
  2.  er sprake is van uw faillissement, (voorlopige) surceance van betaling is verleend aan u, uw ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd.
 2. Als een van voornoemde omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. Deponti heeft dan tevens het recht om schadevergoeding van u te vorderen.

 

Artikel 7 - Wat zijn uw kosten bij annulering?

 1. Als u de order annuleert, moet u de kosten die Deponti hiervoor heeft gemaakt en de schade die zij daardoor lijdt tot een redelijk bedrag vergoeden. Deponti behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen, indien de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
  1. bij annulering tot acht dagen voor de leveringsdatum: 25% van de order;
  2. bij annulering langer dan één dag korter dan acht dagen voor de leveringsdatum: 50% van de order;
  3. bij annulering één dag of korter voor de leveringsdatum: 75% van de order.


Artikel 8 - Wat zijn de gevolgen van overmacht?

 1. Wanneer er sprake is van overmacht mag Deponti de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 2. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Deponti is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Deponti geleverde producten blijven eigendom van Deponti totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Deponti zo snel mogelijk laten weten.
 4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Deponti hierom vraagt, mag Deponti de polis van de verzekering inzien.
 5. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Deponti te bewaren.
 6. Indien dit gunstiger is voor Deponti, wordt het eigendomsvoorbehoud na invoer van de betrokken zaken in een ander land in de volle omvang en in het bijzonder ook in zijn reikwijdte beheerst door het recht van dat land. Indien mogelijk strekt het eigendomsvoorbehoud zich dan uit tot de met de geleverde zaken gevormde nieuwe zaken en blijft de eigendom van de zaken bij Deponti totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft. In dit geval wordt Deponti aangemerkt als producent van de nieuw vervaardigde producten en is daarvan mede-eigenaar, overeenkomstig zijn aandeel in de waarde van het nieuw vervaardigde product.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. U mag het werk van Deponti niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Deponti hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Deponti heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Deponti en/of haar licentiegevers. U mag daarop geen inbreuk maken, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.
 3. U dient op eerste verzoek van Deponti de aan u verstrekte gegevens aan Deponti te retourneren binnen een door Deponti gestelde termijn.
 4. Bij overtreding van het eerste of tweede lid bent u een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,00. Bij overtreding van het bepaalde in lid 3 bent u een boete van € 1.000,00 per dag verschuldigd met een maximum van € 50.000,00. Deponti is gerechtigd om naast betaling van de boete een vergoeding van de volledige schade en/of nakoming vorderen.
 5. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Deponti ter inzage heeft gegeven.
 6. Deponti mag de kennis die zij heeft verworven door de opdracht voor andere doeleinden gebruiken, voor zover uw vertrouwelijke informatie hiermee niet ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 - Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Wanneer Deponti als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen:
  1. Deponti is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Deponti noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
  2. Wanneer Deponti persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
  3. Deponti gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  4. Deponti treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 4. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@deponti.com. Deponti  zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 5. Deponti verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Deponti uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt Deponti eerst om toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluit Deponti een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Artikel 12 - Garantie

 1. Indien door Deponti garantie wordt gegeven op geleverde zaken, worden schriftelijk afspraken gemaakt over de garantietermijn en aanvullende garantievoorwaarden.
 2. Als u binnen de overeengekomen termijn een beroep doet op garantie, heeft Deponti het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Deponti hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen of te repareren, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Deponti kiest op welke wijze een klacht wordt verholpen. Als Deponti binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
 4. Garantie wordt alleen gegeven als u aan al uw verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Deponti geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Deponti gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.
 5. Elk recht op garantie vervalt indien u niet voldoet aan het in artikel 4 van deze voorwaarden bepaalde.

Artikel 13 - Beperking van de aansprakelijkheid 

 1. De cumulatieve aansprakelijkheid van Deponti voor schade voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond, zal nooit meer bedragen dan maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order exclusief omzetbelasting.
 2. De beperking uit het eerste lid van dit artikel geldt niet, indien sprake is van schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Deponti, alsook de rechtsvordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval door verloop van één jaar nadat u ter zake heeft geprotesteerd.
 4. U vrijwaart Deponti voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 - Wijziging van deze voorwaarden

 1. Deponti kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Deponti kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken (https://www.deponti.com/nl/algemene-voorwaarden). Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.


Artikel 15 - Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. De bevoegde rechter te Oost-Brabant is exclusief bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Artikel 16 - Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is exclusief het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 10 lid 6 van deze voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.